§ 1 Informacje ogólne
 

1.      Niniejszy Regulamin utworzony jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

2.      Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu, a jego akceptacja jest niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia zamówienia.
Każdy, kto przegląda zawartość strony internetowej Sklepu, ma zapewnioną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu
przed złożeniem zamówienia. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej także w formie pliku PDF,
co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.      Właścicielem sklepu internetowego skleep.pl jest Twoje Wnętrze Ryszard Sikorski z siedzibą w Łodzi ul.Skierniewicka 3/5/2
NIP
7291955284,  prowadzona przez Ryszarda Sikorskiego zarejestrowanego w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

4.      adres e-mail to: kontakt@skleep.pl,


5.    Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży towarów osobom pełnoletnim na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach zamieszczone są na stronie www.skleep.pl
Na wskazanych stronach internetowych znajdują się materiały wizualne prezentujące towary. Umieszczone na wskazanych stronach internetowych
fotografie zostały wykonane przez producentów bądź dystrybutorów produktów i stanowią przedmiot ich praw autorskich.

2.      Wszystkie towary prezentowane na stronach internetowych sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora
na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych. Jeżeli stan produktu jest inny niż opisany w zdaniu poprzednim,
w informacji o produkcie będzie to wyraźnie zaznaczone.

3. Przeglądanie zawartości stron internetowych, na których znajduje się sklep, oraz składanie zamówień przez Internet
jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
System operacyjny: Windows lub Linux

4.Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową sklepu, lub też pocztą elektroniczną na adres podany w par. 1 pkt 4
niniejszego Regulaminu.


5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe sklepu, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Do dokonywania zakupów w sklepie poprzez jego stronę internetową niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.  Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
a jedynie zaproszenie do składania ofert. Przesyłając zamówienie do sklepu klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianego towaru.
W ciągu jednego dnia roboczego Sklep wysyła drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia oferty oraz wskazuje,
iż w ciągu 24 godzin złoży oświadczenie o przyjęciu/odmowie przyjęcia oferty.

7.  Ceny towarów uwidocznione na stronie internetowej sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek VAT,
nie obejmującymi kosztów dostawy. Ceny konkretnych towarów są wiążące z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na te towary.
Informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w zakładce koszty wysyłki towaru na stronie internetowej sklepu.

8.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz oferowanego asortymentu.
Wiążąca dla stron jest cena towaru uwidoczniona w chwili składania zamówienia.

9.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy,
adresu dostawy i danych, na jakie ma opiewać faktura (przy wyborze faktury jako dowodu zakupu) oraz wyboru sposobu płatności.

10.  Sklep umożliwia płatność przelewem.

11.  W przypadku niedokonania zapłaty (przy wyborze formy zapłaty przelewem) w ciągu 4 dni od daty poinformowania przez sklep
o przyjęciu oferty zakupu towaru zamówienie zostanie anulowane.
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu.

12.  Dostawa możliwa transportem firmowym,warunki do uzgodnienia .

13.  w wybranych miastach dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika.

14.  Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych w przypadku niezależnego przewoźnika, jednakże w przypadku działania siły wyższej
termin dostarczenia przesyłki wydłuża się o czas działania siły wyższej oraz usunięcia jej skutków.

15.   W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadaniu przesyłki.

16.   W przypadku niezależnego przewoźnika termin i godzina dostawy są ustalane indywidualnie.

17.  Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta.

18.  Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo.
Firma kurierska będzie ponawiać próbę kontaktu przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Awizo.

19.   Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia
co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.

20.  Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 30 kg dlatego przy cięższych przesyłkach
Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

21.  Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody,
który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków oraz informację o znakach ostrzegawczych ostrożnie szkło.
Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym)
i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.
Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania.
Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu skleep.pl Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 4 dni od daty doręczenia przesyłki,
po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

22.  Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
na stronie internetowej Sklepu za pomocą przycisków nawigacyjnych Klient dokonuje wyboru produktów, których zakupem jest zainteresowany.
Po naciśnięciu przycisku "DODAJ DO KOSZYKA"  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także wskazania danych niezbędnych
do realizacji zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient jest obowiązany do zapoznania się  treścią regulaminu oraz potwierdzenia jego znajomości.
  Po podaniu danych opisanych wyżej Klient jest proszony o potwierdzenie zakupów za pomocą przycisku „PODSUMOWANIE”, a następnie, jeżeli dane się zgadzają,
wybór przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Użycie opisanego przycisku oznacza zawarcie umowy
i wiąże się z koniecznością zapłaty za zamówione produkty.

23.  W przypadku płatności przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania oświadczenia o przyjęciu oferty.
W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sklepu. 

24.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji zamówienia będące rezultatem działań bądź zaniechań operatora
poczty elektronicznej, banku, za pośrednictwem którego dokonywany jest przelew, a także za utrudnienia bądź niemożliwość realizacji zamówienia
będące skutkiem wskazania błędnych, niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

25.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź brak możliwości wykonania umowy stanowiące rezultat działań osób trzecich
oraz działania siły wyższej, w tym. m. in. przerw w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu, awarii technicznych,
przerw w świadczeniu usług przez firmę przewozową (kurierską), wojny, zamieszek, rozruchów, strajków, epidemii, klęsk żywiołowych.

26.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) Klient,
kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, przeznaczony dla gospodarstw domowych, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju
w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. W przypadku skorzystania przez klienta
z opcji odpłatnej dostawy oferowanej przez sklep w promieniu 40 km od siedziby sklepu zużyty sprzęt może zostać zabrany przy okazji dostarczania
z wnoszeniem towaru (opcja płatna dodatkowo)zakupionego w sklepie. Opłata za odbiór zużytego sprzętu to 20 zł.
W pozostałych przypadkach możliwe jest skorzystania z prawa zwrotu starego sprzętu do sklepu poprzez przesłanie go na adres sklepu na koszt klienta. 
§ 3 Odpowiedzialność za wady towaru

 1.    Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Jeśli towar został objęty gwarancją szczegółowe warunki gwarancji i
czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Karta gwarancyjna zostaje Klientowi przekazana wraz z towarem.

2.    Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

3.    W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient może skorzystać zarówno z roszczeń z tytułu gwarancji jak i z tytułu rękojmi.
Wybór pomiędzy roszczeniami należy do Klienta. Uprawnienia związane z gwarancją oraz tryb realizacji uprawnień określa karta gwarancyjna.
Uprawnienia związane z rękojmią (w tym terminy zgłaszania roszczeń) określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

4.    W przypadku skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient winien odesłać towar na adres siedziby sklepu przesyłką pocztową ekonomiczną.
Wraz z towarem należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne (opis wady towaru) oraz dowód zakupu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji
Sklep zwróci klientowi koszt przesyłki. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym winien wskazać numer konta bankowego, na który winna zostać przelana
należność z tytułu poniesionych kosztów przesyłki w przypadku uwzględnienia reklamacji, względnie adres, na który wskazana kwota zostać winna przesłana
przekazem pocztowym. W przypadku niewskazania przez Klienta sposobu zwrotu kosztów przesyłki Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu
drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu
omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.

5.     W terminie 14 dni sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za usterki, wady lub efekty przyspieszonego zużycia towaru w sytuacji, w której zgodnie z instrukcją producenta
przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego/niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś Klient dokonuje zakupu
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W opisanym przypadku Klient kupuje towar na własne ryzyko,
na co godzi się potwierdzając znajomość powyższego regulaminu.

7. Sklep wyłącza rękojmię i gwarancję (z wyjątkiem gwarancji producenta) w przypadku, gdy zakupu dokonuje osoba prawna lub fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą. Kupujący oświadcza, że godzi się na umowne wyłączenie rękojmi i gwarancji potwierdzając
to oświadczeniem o znajomości regulaminu.

 
§ 4 Prawo odstąpienia od umowy - konsument

 
1.    Przed przekazaniem towaru do wysyłki przez Sklep konsument uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy
skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod nr kontaktowym, bądź drogą elektroniczną. Wpłacone należności zostaną zwrócone na wskazany przez
klienta rachunek bankowy przelewem bądź przekazem pocztowym na wskazany przez klienta adres. W przypadku zaniechania wskazania sposobu
zwrotu należności,Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia
adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu omawianych kwot
będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.

2.      Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
oraz dokonać zwrotu towaru do na adres ul. Skierniewicka 3/5 lok 2 93-114 Łódź. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy załączony jest do towaru,
a także znajduje się tutaj. Klient winien wskazać sposób przekazania kwoty mającej podlegać zwrotowi wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku zaniechania wskazania, Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.

3.      Zwracany towar musi być kompletny i zwrócony w stanie niezmienionym, tj. towar może zostać zwrócony, jeśli klient postępował z nim
z uwzględnieniem możliwości ewentualnej konieczności jego zwrotu. Oznacza to, że towar nie może nosić widocznych śladów użytkowania
(m. in. zabrudzeń, rys, uszkodzeń). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.      Sklep dokona zwrotu ceny towaru w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

5.      Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu (tj. koszt przesłania towaru bądź jego przewiezienia).


§ 5 Dane osobowe

 
1.    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie
dla celów realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody na ich podanie uniemożliwi wykonanie umowy.

2.    Administratorem danych osobowych jest Twoje Wnętrze Ryszard Sikorski.

3.      Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

4.    Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania ich usunięcia. Na żądanie użytkownika
administrator usunie jego dane osobowe ze zbioru. Żądanie takie należy zgłosić na adres siedziby firmy bądź w formie elektronicznej na adres
poczty e-mail wskazany w par. pkt 4


5.    W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej, dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep
w celu przekazywania Klientowi danych handlowych drogą elektroniczną.

6.    Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowany pod nr 1234665477

7.    Przeglądanie zawartości serwisu internetowego dostępnego na stronie www.skleep.pl  nie wiąże się z przekazywaniem i
udostępnianiem Administratorowi przez Użytkownika danych osobowych.

8. W celu realizacji usługi Administrator danych może poprosić użytkownika o przekazanie w szczególności danych osobowych takich
jak imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu.

9.  We wszystkich sprawach dotyczących zgromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika
Użytkownik ten może skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe administratora wskazano w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13.  Administrator używa plików cookies. Pliki cookies umożliwiają administratorowi lepsze dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika
oraz wykorzystywane są do zobrazowania przy pomocy statystyki sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników.

14.  Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie plików cookies przez konkretną stronę internetową bądź wszystkie połączenia
z przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies następuje wskutek skorzystania z opcji ustawień oprogramowania - przeglądarki internetowej.
Wyłącznie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji serwisu.

 
§ 6 Postanowienia końcowe.

 1. Spory mogące powstać pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, a Sklepem, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu. W pozostałych przypadkach spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe
zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2018 roku.

3. Sklep zastrzega możliwość dokonania zmian regulaminu, której wejdą w życie po upływie 10 dni od daty ich uwidocznienia na stronie internetowe
j sklepu w zakładce Regulamin.

4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.