1.    Składając zamówienie w Sklepie, przy wykorzystaniu mechanizmów istniejących na stronach internetowych www.skleep.pl oraz www.agddlaciebie.pl, a także telefonicznie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody na ich podanie uniemożliwi wykonanie umowy.
2.    W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej, dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
3.    Przeglądanie zawartości serwisu internetowego dostępnego na stronie www.skleep.eu oraz www.agddlaciebie.pl nie wiąże się z przekazywaniem i udostępnianiem Administratorowi przez Użytkownika danych osobowych.
4.    W celu realizacji usługi Administrator danych może poprosić Użytkownika o przekazanie w szczególności danych osobowych takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu.
5.    Administratorem danych osobowych, przekazywanych w związku z rejestracją w sklepie oraz składaniem zamówień, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Ryszard Sikorski prowadzący Twoje Wnętrze Ryszard Sikorski z sidzibą w Łodzi ul.Skierniewicka 3/5/2 nip:7291955284
6.    Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i jej realizacji, w tym także dla prawidłowego rozpatrywania składanych reklamacji oraz postępowania w przypadku zwrotu towarów. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przekazywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przekazywane także w tym celu.
7.     We wszystkich sprawach dotyczących zgromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika Użytkownik ten może skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe administratora to: telefon kontaktowy - 42 214-14-55;  adres e-mail - kontakt@skleep.pl, adres - 95 – 030 Rzgów, ul. Brzozowa 1.
8.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).
9.    Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania ich usunięcia. Na żądanie Użytkownika administrator usunie jego dane osobowe ze zbioru. Żądanie takie należy zgłosić na adres siedziby firmy bądź w formie elektronicznej na adres poczty e-mail wskazany w ust. 7.
10.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych warto rozważyć: nieudostępnianie loginu i hasła do konta Klienta osobom trzecim, korzystanie z programów antywirusowych, korzystanie z zaufanych komputerów, a w przypadku ograniczonego zaufania do danego urządzenia nie korzystanie z opcji zapamiętywania danych oraz usuwanie historii przeglądania stron internetowych celem uniknięcia zapamiętania danych i skorzystania z nich przez inną osobę korzystającą z urządzenia.
11.    Przekazane dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
12.    Administrator używa plików cookies. Pliki cookies umożliwiają administratorowi lepsze dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika oraz wykorzystywane są do zobrazowania przy pomocy statystyki sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników.
13.    Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie plików cookies przez konkretną stronę internetową bądź wszystkie połączenia z przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies następuje wskutek skorzystania z opcji ustawień oprogramowania - przeglądarki internetowej. Wyłącznie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji serwisu.